You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

De stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) stelt zich ten doel het bevorderen van veilig ontwerp en beheer van de gebouwde omgeving en het vormen van een landelijk platform op het gebied van veilig ontwerp en beheer en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


De SVOB zal optreden als eigenaar van het register RCE (Registered CPTED Expert) en voor het beheer van dit register nadere regels vaststellen. Voorlopig wordt (in 2015) het huidige RCE registerreglement gehanteerd (zie tabblad Registers – RCE).


Nadere informatie over doelstellingen en SVOB activiteiten is te vinden op: www.veilig-ontwerp-beheer.nl


Registereigenaar

Het register RCE (Registered CPTED Expert) is eigendom van de stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB). Deze stichting heeft het beheer en toezicht op de uitvoering van het RCE registerreglement ondergebracht bij N’Lloyd.

Basisvoorwaarde voor registratie

Voldoen aan de algemene registervoorwaarden van N’Lloyd voor inschrijving (zie: Algemeen Registerreglement).

Om in aanmerking te komen voor registratie moet de RCE voldoen aan een SVOB-erkende opleiding waaruit is gebleken, dat hij/zij in voldoende mate is voorbereid voor de eisen die door de SVOB zijn gesteld met betrekking tot theorie- en praktijkexamens RCE.

Bij aanvraag tot registratie dient betrokkene te beschikken over een VOG en een bewijs dat hij/zij een SVOB erkende opleiding met goed gevolg heeft afgerond. Tevens dient hij/zij te beschikken over tenminste drie relevante werkervaring.

Registerreglement en Gedragsregels

Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving

Gebruik merk RCE

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding RCE® (Registered CPTED Expert) achter zijn/haar familienaam te plaatsen. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.


 You are at: