You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

Registers


De stichting wil haar doel onder meer te bereiken door:

  1. het tot stand brengen en in stand houden van een of meer registers waarin rechtspersonen (opleidingsinstituten/adviesbureaus en dergelijke) en natuurlijke personen kunnen worden ingeschreven die voldoen aan de onder 2.. vermelde criteria;
  2. het vaststellen, zo nodig herzien of aanvullen van criteria op basis waarvan inschrijving in de N'Lloyd-registers wordt verleend;
  3. het op aanvraag toetsen van door aanvragers verstrekte gegevens aan de criteria -- vermeld onder 2.;
  4. het op basis van de onder 3. vermelde toetsing onder nader te stellen voorwaarden, toestemming verlenen tot het gebruik van een van de door de stichting vast te stellen aanduidingen;
  5. het verstrekken van gegevens uit de N'Lloyd-registers aan belanghebbenden;
  6. het (doen) verrichten van activiteiten en onderzoeken om de professionaliteit op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid te ontwikkelen en te bevorderen;
  7. het (doen) verrichten van onderzoek naar de kwaliteit van opleidingen, trainingen en dergelijke op het gebied van beveiliging alsmede de verbetering daarvan;
  8. het certificeren van de onder a, bedoelde (rechts)personen casu quo de onder 7. --- bedoelde opleidingen en trainingen;
  9. voorlichting te geven inzake de activiteiten van de stichting;
  10. alle andere middelen aan te wenden die voor het bereiken van het doel dienstig kunnen zijn.

Tot een N’Lloyd register wordt toegelaten de natuurlijk persoon of rechtspersoon die voldoet aan de in het desbetreffende reglement gestelde voorwaarden en die het secretariaat van N’Lloyd een aanvraag tot toelating heeft doen toekomen overeenkomstig het gestelde in het Algemeen Registerreglement.

Zoek personen

 You are at: