You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 968

Vacature Auditors

Vacature

Stichting N’Lloyd is een stichting zonder winstoogmerk en stelt zich ten doel:

De professionaliteit op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid zeker te stellen door de kwaliteit van zowel opleidingen als natuurlijke- en rechtspersonen alsmede opleidingsinstituten op deze gebieden te borgen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Om deze doelstelling te halen heeft Stichting N’Lloyd een Audit & Review Groep. De Audit & Review Groep bestaat uit een “pool” van auditors. Voor uitbreiding van de Audit & Review Groep is Stichting N’Lloyd op zoek naar:

Auditors

Een auditor voldoet aan de volgende eisen:

  • theoretische en praktische kennis van en ervaring in het te auditen/reviewen werkveld;
  • onafhankelijkheid en onpartijdigheid: de auditor heeft geen persoonlijke en/of zakelijke belangen in het betrokken werkveld.

Audits vinden plaats door heel Nederland en België. Een afschrift van samenstelling, taakstelling en werkwijze van de Audit & Review Groep is op te vragen bij het secretariaat.

De inzet van de Audit & Review Groep geschiedt:

  • in opdracht van het bestuur N’Lloyd;
  • op basis van bestaand registerreglementen;
  • op verzoek van de voorzitter van éénvan de Toetsingscommissies.
  • op verzoek van de registereigenaar door tussenkomst van het bestuur

Stichting N’Lloyd biedt de auditor:

  • uurvergoeding op basis van een vast uurtarief;
  • kilometer vergoeding;

Bij aanstelling vindt een introductietraining plaats waarin de auditor gedetailleerd inzicht krijgt in:

- voornoemde NEN normeringen;

- contractuele afspraken die zijn gemaakt met de registereigenaren (o.a. doorlooptijd en wijze van rapporteren);

- opzet en inhoud van de (specifieke) registers en de daarin te toetsen elementen;

- eventuele valkuilen bij het uitvoeren van audits op locatie (o.a. evenementen en onderzoekbureau’s);

- aandachtspunten in het kader van de uitvoeringsbepalingen van de AVG;

- bezwaarprocedure audittee.

Auditors worden benoemd door het bestuur voor een periode van 3 jaar met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging voor maximaal dezelfde periode.

Belangstellenden kunnen hun CV sturen naar secretariaat@nlloyd.nl. Het schrijven van een motivatiebrief geniet de voorkeur. Het overhandigen van een Verklaring Omtrent Gedrag is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Een interne specifieke training maakt onderdeel uit van een aanstelling tot auditor.

Alt image
Security
 You are at: